شماره سريال آگهي :   كد شغل : 

مشخصات فردي

* نام :      * نام خانوادگي :
* جنسيت:  
* وضعيت تاهل :      * سال تولد :
* وضعيت نظام وظيفه : * كد ملي : بدون خط فاصله
   تلفن همراه :  * تلفن ثابت :
    ايميل:  
* استان:
* كد پستي (10 رقمي):

تحصيلات

* آخرين مدرك تحصيلي: * رشته تحصيلي : 
* معدل : * نام دانشگاه :
* مليت دانشگاه :

سوابق كاري ( 4 مورد از آخرين محل هاي كاري )

نام سازمان : سمت : مدت همكاري :
نام سازمان : سمت : مدت همكاري :
نام سازمان : سمت : مدت همكاري :
نام سازمان : سمت : مدت همكاري :
سابقه كار مفيد : سابقه پرداخت بيمه :   

دوره هاي آموزشي 

نام دوره : موسسه آموزش دهنده :
نام دوره : موسسه آموزش دهنده :
نام دوره : موسسه آموزش دهنده :
نام دوره : موسسه آموزش دهنده :

مهارت هاي عمومي

* آشنايي به زبان انگليسي :                * آشنايي با كامپيوتر:     
ساير توانمندي ها :

شرايط همكاري

* آماده همكاري به صورت:   * حقوق درخواستي : ريال
* آماده شروع همكاري از تاريخ :  
رزومه :